ISO 9001- ניהול איכות

ISO 9001:2015 הנו התקן הבינלאומי המוכר עבור מערכת ניהול איכות – Quality Management Systems (QMS). התקן מספק לארגון מערכת עקרונות שמטרתם לוודא את קיומה של גישה הגיונית ובריאה לניהול הפעילויות העסקיות על מנת להשיג בעקביות שביעות רצון בקרב הלקוחות.

תוצאות צפויות מהתעדה תחת אקרדיטציה לתקן ISO 9001:2015:
לרונט אקרדיטציה של גוף אקרדיטציה אמריקאי ANAB לתקן ISO 9001:2015 .
התוצאות להן יש לצפות מהתעדה תחת אקרדטציה ל ISO 9001 ( מנקודת המבט של הצרכנים של הארגונים) "לתחום ההתעדה המוגדר, ארגון עם מערכת ניהול איכות מותעדת, מספק באופן עקבי מוצרים העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות חוק ותקנות אחרות, ומכוון להגברת שביעות רצון הלקוח."

הערות:
א. "מוצרים" כוללים גם "שירותים"
ב. דרישות לקוח מהמוצר יכולות להיות מוגדרות (למשל בחוזה או במפרט מוסכם) או מרומזות באופן
כללי (למשל חומר הפרסומי לקידום מכירות, או בשיטות המקובלות בתעשייה / או בסקטור הכלכלי
אליו שייך הארגון).
ג. דרישות מהמוצר יכולות לכלול דרישות לאספקה ולפעילויות ושרות לאחר אספקה.

המשמעות של התעדה תחת אקרדטציה ל ISO 9001
על מנת להשיג מוצרים מתאימים, מצופה מתהליך ההתעדה לספק אמון שלארגון יש מערכת ניהול איכות המתאימה לדרישות הישימות של התקן ISO 9001. במיוחד, יש לצפות שהארגון:
א. הקים מערכת ניהול איכות המתאימה למוצרים ולתהליכים ובהתאם לתחום ההתעדה.
ב. ניתח והבין את צורכי הלקוח וציפיותיו, כמו גם את דרישות החוק והתקנות המתייחסים למוצרים
ג. מבטיח שמאפייני המוצר הוגדרו במטרה לעמוד בדרישות הלקוח ובדרישות חוק ותקנות.
ד. הגדיר ומנהל את התהליכים הדרושים על מנת להשיג את התוצאות המיוחלות ( מוצרים
מתאימים והגדלת שביעות רצון הלקוח)
ה. הבטיח את הזמינות של המשאבים הדרושים על מנת לתמוך בפעילות ומדידה של תהליכים אלו.
ו. מבקר ומודד את מאפייני המוצר
ז. פועל על מנת למנוע אי התאמות, ומקיים תהליך שיטתי לשיפור.
1. מתקן כל אי התאמה המופיעה (כולל אי התאמות מוצר המתגלות לאחר מסירה)
2. מנתח את הסיבה לאי התאמות ונוקט בפעילות מתקנת על מנת למנוע את הופעה מחדש.
3. מתייחס לתלונות לקוח
ח. יישם מערכת מבדק פנימי אפקטיבית ותהליך סקר הנהלה
ט. מבקר, מודד ומשפר בהתמדה את האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות

מה אינו משתמע מהתעדה תחת אקרדטציה
1) ישנה חשיבות בהכרה ש ISO9001 מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות ארגונית, לא למוצריו של הארגון. התעדה תחת אקרדטציה ל ISO9001 צריכה לספק ביטחון ביכולת של הארגון "לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות חוק ותקנות". אין בהכרח כדי להבטיח שהארגון תמיד ישיג 100% התאמה של המוצר, למרות שזו צריכה להיות המטרה הקבועה של הארגון.
2) התעדה תחת אקרדטציה ל ISO 9001 אינה טוענת שהארגון מספק מוצר טוב יותר, או שהמוצר עצמו מותעד ועומד בדרישות של תקן או מפרט ISO (או כל תקן אחר).

למילוי שאלון לבקשת הצעת מחיר להתעדה לתקן ISO9001 נא לחץ כאן