תקן איזו 14001 (EMS=Environmental Management Systems) הנו תקן בינלאומי
למערכת ניהול סביבתי. התקן מספק את הדרישות למערכת ניהול סביבתי וחשיבותו הנה בהגדרת השיטה כיצד יש לנהל פעילויות בהן קייםפוטנציאל להשפעהעל הסביבה, באופן אשר יצמצם מצד אחד את הסיכון לסביבה ומצד שני את הסיכון העסקישל הפעילות.

ISO14001:2015 נותן דרישות כלליות למערכת ניהול סביבתי. הפילוסופיה המונחת ביסוד התקן היא שלא משנה מהי פעילות הארגון, הדרישות למערכת ניהול סביבתי הנן זהות. לכך יש השפעה בביסוס מקור התייחסות משותף עבור תקשורת בנושאי ניהול סביבתי בין ארגונים לבין לקוחותיהם, חוקים ותקנות, הציבור ובעלי מניות.

מילוי הדרישות של התקן דורש הוכחה אובייקטיבית אשר יכולה להבחן באמצעות מבדק על מנת להדגים שמערכת ניהול האיכות פועלת בצורה יעילה ובהתאמה לדרישות התקן.

תוצאות צפויות מהתעדה תחת אקרדיטציה לתקן ISO 14001:2015
ארגון עם מערכת ניהול סביבתי מותעדת , עבור התחום המוגדר,מנהלת את האינטראקציות עם הסביבה ומפגינה את מחויבותה ל:
· מניעת זיהום
· עמידה בדרישות חוק ותקנות ישימות
· העצמה מתמשכת של מערכת הניהול הסביבתי על מנת להגיע לשיפור בביצועים הסביבתיים של
הארגון.

מה המשמעות של התעדה לתקן ISO 14001 תחת אקרדיטציה
תהליך ההתעדה תחת אקרדטציה צפוי לוודא שהארגון מקיים מערכת ניהול סביבתי, המתאימה לאופי פעילויותיו, מוצריו ושירותיו לפי דרישות התקן ISO14001 ובתוך התחום המוגדר הנ"ל יכול להדגים:

– שהארגון הגדיר את המדיניות הסביבתית בהתאם לאופי והיבטים סביבתיים של פעלויותיו, מוצריו
ושירותיו.
– שהארגון זיהה את ההיבטים הסביבתיים של פעילויותיו, מוצריו ושירותיו והארגון והוא נמצא
בשליטה בכל הקשור לאלה שיש להם השפעות סביבתיות משמעותיות ( כולל אלה הקשורים
לספקים ולקבלני משנה)
– שהארגון פיתח נהלים ותהליכים לזיהוי דרישות חוק ותקנות ישימות ומגדיר איך אילו משפיעים על
ההיבטים הסביבתיים שזיהה ואיך שומר על המידע הזה עדכני.
– שהארגון מיישם בקרות אפקטיביות על מנת לעמוד בהתחייבותו לניהול בהתאם לדרישות חוק
ותקנות ישימות.
– שהארגון הגדיר מטרות סביבתיות מדידות, כשהוא לוקח בחשבון דרישות חוק והיבטים סביבתיים
משמעותיים.
לארגון צריכות להיות תוכניות להשגת יעדים ומטרות הנ"ל.
– שהארגון יוודא שהעובדים מודעים לדרישות מערכת ניהול סביבתי ומוכשרים לבצע משימות בעלות
השפעות סביבתיות משמעותיות פוטנציאליות
– שהארגון מיישם נהלים לתקשורת פנימית וחיצונית עם הצדדים המעוניינים
– שהארגון יוודא שהפעילויות הקשורות להיבטים סביבתיים משמעותיים מבוצעות בתנאים מסוימים
כפי שהוגדרו מבקר את מאפייני המפתח של פעילויותיו העלולות להיות בעלות השפעות סביבתיות
משמעותיות.
– שהארגון פיתח ובחן את נהלי החירום שלו בהקשר סביבתי
– שהארגון מעריך כל תקופה את העמידה שלו בדרישות חוק ותקנות ישימות
– שהארגון שואף למנוע אי התאמות ומקיים נהלים הבאים:
* לתיקון אי התאמות
* בחינת סיבת אי התאמה וביצוע פעולה מתקנת למניעת חזרתה של אי ההתאמה
– שהארגון מבצע מבדק פנימי וסקר הנהלה אפקטיביים.

מה אינו משתמע מהתעדה לתקן ISO 14001 תחת אקרדיטציה
1. התקן מגדיר את הדרישות למערכת ניהול סביבתי של הארגון, איך אינו מגדיר את הקריטריון הספציפי לביצועים סביבתיים
2. התעדה לתקן ISO14001 תחת אקרדטציה מספק ביטחון ביכולות הארגון לפעול בהתאם למדיניות הסביבתית שהגדיר , כולל מחויבות לעמוד בדרישות חוק ותקנות, למנוע זיהום ולהמשיך בשיפור מתמיד. כל זה לא אומר שהארגון כרגע הגיע לביצועים סביבתיים אופטימאליים.
3. תהליך ההתעדה לתקן ISO14001 תחת אקרדטציה אינו כולל מבדק להתאמה מלאה לכל דרישות החוק והתקנות, ואינו יכול להבטיל שאין שום הפרות, אולם עמידה מלאה בדרישות חוק ותקנות תמיד צריכה להיות מטרתו של הארגון.
4. התעדה לתקן ISO14001 תחת אקרדטציה לא בהכרח מבטיחה שהארגון יוכל למנוע תאונות סביבתיות אפשריות.

למילוי שאלון לבקשת הצעת מחיר להתעדה לתקן ISO14001 נא לחץ כאן