תקנים ללא אקרדטציה

כגוף התעדה מוסמך ומוכר, רונט מספקת שירות התעדה למגוון תקנים ללא אקרדטציה.

 

Hazard Analysis Critical Control Point היא גישה שיטתית המבוססת על שבעה עקרונות מרכזיים לבקרת בטיחות מזון.
גישה זו באה לנתח לזהות ולאפיין את כל הסיכונים אשר עלולים להתרחש בכל אחד משלבי ייצור המזון. השיטה מגדירה היכן להניח בקרות "בנקודות הסיכון" כדי למנוע אפשרות של זיהומים כימיים ביולוגים ופיזיים החל משלב הגידול החקלאי, דרך עיבודו בקו הייצור ועד המוצר המוגמר המגיע לצרכנים.
למילוי שאלון לקבלת הצעת מחיר לתקן זה נא לחץ כאן.

תקן בריטי לבריאות תעסוקתית ומערכות לניהול בטיחות. הוא קיים כדי לעזור לכל מיני ארגונים לשים דגש על בטיחות וגהות במקומות העבודה בצורה מופגנת. תקן זה נתפס כתקן למערכות ניהול המוכר ביותר בעולם של בטיחות ובריאות.
למילוי שאלון לקבלת הצעת מחיר לתקן זה נא לחץ כאן.

תקן ישראלי 9301 הינו מדריך ייחודי לפיתוח ויישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגונית.
התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות הלאומית להעלאת רמת הבטיחות בדרכים בארגונים בפרט, והעלאת רמת הבטיחות בדרכים בישראל בכלל.
למילוי שאלון לקבלת הצעת מחיר לתקן זה נא לחץ כאן.

תקן 13485:2016 מייצג את הדרישות למערכת ניהול איכות מקיפה בתחום התכנון והייצור של מכשירים רפואיים
למילוי שאלון לקבלת הצעת מחיר לתקן זה נא פנה אלינו.

תקן ישראלי 10000 הינו תקן בנושא אחריות חברתית המביא בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בניהול וקבלת החלטות. עמידה בדרישות תקן זה הנה לעתים גם דרישה מקדימה להשתתפות במכרזים של משכ"ל וגופים ממשלתיים שונים. למילוי שאלון לקבלת הצעת מחיר לתקן זה נא פנה אלינו.